MIRCEA BOCHIS
Forgeries
HOME ABOUT PAINTINGS SCULPTURES FILMS FICT-2015 NEWS CONTACT
DESPRE FALSURI
(MANIFESTO)

Cred că de fapt singurul lucru important în artă sunt falsurile. Opera de artă în sine nu are de fapt ce să te impresioneze ca artist. Ce face un artist? se duce zilnic la atelier şi face ce ştie mai bine, pictează, dacă aşa îi cade bine, desenează, face sculpturi, sau gravuri sau filme experimentale, etc. şi cu asta lucrurile s-au cam încheiat. Nu am simţit niciodată ceva ieşit din comun când am terminat o pictură, eventual un fel de eliberare că nu fac degeaba umbră pământului. Dar dacă fac umbră pământului? Chestiunea cu ,,umbră pământului” este de fapt singurul lucru care ar trebui să fie în preocuparea fiecărui artist. Răspunsul la această întrebare îl dau criticii de artă după ce ai dispărut şi falsificatorii... Păi cine este nebun să falsifice nişte lucrări dacă nu sunt valoroase? Rezultă de aici că adevăraţii prieteni ai unui artist şi poate singurii sunt falsificatorii de artă. Cam aşa se întâmplă când lucrurile merg normal... dar dacă nu-ţi falsifică nimeni opera de artă? În cazul acesta singura soluţie logică este să-ţi falsifici singur opera de artă, realizezi astfel o mulţime de lucruri bune, ai opera de artă gata falsificată şi nu mai trebuie sa produci dureri de cap nimănui, le dai nişte dureri de cap fără margini experţilor în artă, pentru că oricât ar analiza, pânza este cea folosită de artist, culorile la fel, plus maniera de lucru. Aşa stând lucrurile, mi-am dat seama că singura cale cinstită de a rezolva problema este să încep serios să-mi falsific propria operă ( îi spun ,,operă” pentru că toţi artiştii din lume sunt convinşi că ceea ce fac este ,,operă”). Vreau să vă spun că este foarte agreabil să-ţi falsifici propria operă, ai de asemenea satisfacţia că ai făcut ceva bun şi că falsurile după operă sunt lucruri de calitate şi nu nişte nenorociri. Recordul în materie de falsuri este de cinci lucrări după o singură lucrare originală. Pentru a uşura munca specialiştilor chiar am lipit o etichetă pe unul din falsuri prin care confirm prin proprie semnătură că este un fals BOCHIŞ şi că de asemenea am mai depistat patru falsuri după aceeaşi lucrare, fără să le spun evident care sunt acestea. Lucrurile mergeau bine, lucram serios şi încercam să fiu cât mai mândru de falsurile ce le făceam după propria operă până într-o zi când nenorocirea s-a produs, falsul pe care tocmai îl terminasem era mai bun decât lucrarea mea originală. Am ajuns astfel în situaţia în care multe dintre falsuri au depăşit opera originală, astfel încât acum îmi vine tot mai tare să-mi revendic falsurile ca operă originală. Nenorocirea este că nu poţi face falsuri mai bune decât opera care le-a generat dacă nu faci în primul rând originalul, astfel încât acum lucrez cu destul de mare plictiseală la opere originale cu bucuria că odată ce le voi termina voi începe să le falsific. Zilele acestea am privit falsul pe care am pus eticheta pe spate prin care autentific cu semnătură că este un fals şi este indubitabil o lucrare mai bună decât originalul... ce poţi să faci? Nimic.

Ce doresc eu de la voi? Doresc să intraţi în acest proiect şi să începeţi să vă falsificaţi opera. Trimiteţi poze cu lucrările falsificate pe adresa:

MIRCEA BOCHIŞ
P.O. BOX 15
MEDIO MONTE (BAIA SPRIE)
435100 MARAMUREŞ, ROMANIA

şi voi încerca să scot o carte cu opere falsificate. Nu sună bine? Eu cred că da. Foloseşte la ceva? Evident că nu, dar ce, atunci când bei o bere te gândeşti că foloseşte la ceva? Sau o bei pentru că este sănătos să faci acest lucru? Este clar că nu foloseşte la nimic şi nici nu este sigur că este sănătos să bei o bere, este sigur însă că este plăcut şi cred că acest lucru este suficient. În februarie 2016 se împlinesc o sută de ani de când TRISTAN TZARA a declanşat mişcarea DADA care a anihilat orice, aprobând în acelaşi timp orice şi chiar ceva în plus. Invitaţia mea de a vă falsifica propria operă rămâne oarecum în zona DADA pentru că falsificându-ne propria operă ne-o renegăm pe cea originală şi preferăm un fals care ne aparţine. Mie îmi place idea, nu cred că îngraşă şi nici nu provoacă o poftă de mâncare anormală.

Păi dacă nu îngraşă, dacă pofta de mâncare nu este afectată şi nici nu foloseşte la nimic, atunci există vreun impediment?

Mircea Bochiş
mirceabochis@adslexpress.ro

  

ON FORGERIES
(MANIFESTO)

I think the forgeries represent the most important things in art. The work of art itself has nothing to impress you as an artist. What does an artist? He goes daily to his workshop and there he does what he knows better, he paints, if he feels like, he draws, he makes sculptures, engravings or experimental movies, etc. and that would be all. I have never felt something out of the ordinary when I finished a painting, maybe a sort of release that I do not eat the bread of idleness. But what if I eat this bread of idleness? The act about “eating the bread of idleness” should actually be the only concern of each artist. The answer to this question is provided by the art critics after you passed away and the forgers… Well who is crazy enough to forge some works if they are not valuable? It results that the real friends of an artist and maybe the only ones are the art forgers. This is pretty what happens when things happen normally… but what if nobody forges your work of art? In this case, the only logical solution is to forge your own work of art, succeeding thus to do lots of good things, having your work of art forged and not causing anyone headaches, and you also get to exasperate the art specialists, because no matter how much they analyze, the canvas is the one used by the artist, the colors as well, plus the method of work. Considering these facts, I realized that the only honest way of solving the issue is to seriously start forging my own work (I call it “work” because all artists of this world are convinced that what I do may be called “work”). I want to let you know that it is very agreeably to forge your own work, as you also have the contentment that you made something good and that the forgeries of the work are quality productions and not some disasters. The record of forgeries is of five works after one original work. For the purpose of easing the specialists’ work I even attached a label on one of the forgeries confirming by my own signature that it is a BOCHIŞ forgery and that I have also discovered other four forgeries of the same work, without obviously telling them which were those. The things went pretty smooth, I worked hard and I tried to be as proud as I could about the forgeries that I made of my own work till one day, the disaster occurred: the forgery I had just finished was exceedingly better than my original work. Thus, I noticed that many forgeries exceeded the original work, consequently I tend now to claim even more my forgeries as the original work. The misfortune is that you cannot make forgeries better than the work that generated them if you do not create first the original, therefore I am now working pretty bored on my original works joyfully thinking that once I finished them I will start forging them. These days I looked at the forgery I labeled it and confirmed it was a forgery and it is undoubtedly a better work than the original... what can you do? Nothing.

What do I expect from you? I wish you would join this project and start forging your work. Send pictures with your forged works on the address:

MIRCEA BOCHIŞ
P.O. BOX 15
MEDIO MONTE (BAIA SPRIE)
435100 MARAMUREŞ, ROMANIA

and I will try to publish a book with forged works. Doesn’t it sound awesome? I think it does. Is it useful? Obviously it is not, but when you drink a beer do you really think if it useful in anyway? Or do you drink it because it is healthy to do it? It is obviously that it is not useful and it is not sure that it is healthy to drink a beer, but it is a sure fact that it feels good and I consider it is enough. In February 2016 we will celebrate one hundred years from the moment when TRISTAN TZARA initiated the DADA movement which annihilated everything else, approving at the same time everything and even added something. My invitation encouraging you to forge your own work pertains in a way to the DADA movement as by forging our own work, we deny the original one and prefer a forgery that belongs to us. I love the idea, I don’t think it makes you gain weight and it does not causes an abnormal appetite.

Well, if it does not fattens, if the appetite is not affected and if it is not useful to anything, is there any other hindrance that holds you back?

Mircea Bochiş
mirceabochis@adslexpress.ro


Falsuri Bochis   -   Forgeries of Bochis:
Mircea Bochis (Romania), "Peisaj pe timp de criza" u/p  145x150 cmMircea Bochis (Romania), "NOUL ATELIER", u/p  145x150 cmMircea Bochis (Romania), "MIERCURI 9 IUNIE ORA 16.00", u/p  145x150 cm

Falsuri Renee Bouws   -   Forgeries of Renee Bouws:
Renee BouwsRenee BouwsRenee Bouws

Falsuri Carmen Mavrea   -   Forgeries of Carmen Mavrea:
Carmen MavreaCarmen MavreaCarmen MavreaCarmen Mavrea

Falsuri Peter Tuzson-Berczeli   -   Forgeries of Peter Tuzson-Berczeli:
Peter Tuzson-Berczeli (HU), "Fragment fals (Luni)", 30x45cm print pe panza 2016Peter Tuzson-Berczeli (HU), "Fragment fals (Marti)", 30x45cm print pe panza 2016Peter Tuzson-Berczeli (HU), "Fragment fals (Miercuri)", 30x45cm print pe panza 2016Peter Tuzson-Berczeli (HU), "Fragment fals (Joi)", 30x45cm print pe panza 2016

Falsuri Marcienne Martin   -   Forgeries of Marcienne Martin:
Marcienne Martin (FR), "Bulles arbor,es1"Marcienne Martin (FR), "Bulles arbor,es2"Marcienne Martin (FR), "Bulles arbor,es3"Marcienne Martin (FR), "Bulles arbor,es4"
Marcienne Martin (FR), "Bulles arbor,es5"Marcienne Martin (FR), "Chant de la vie1"Marcienne Martin (FR), "Chant de la vie2"Marcienne Martin (FR), "Chant de la vie3"
Marcienne Martin (FR), "Chant de la vie4"Marcienne Martin (FR), "Chant de la vie5"Marcienne Martin (FR), "Couloirs d`eau1"Marcienne Martin (FR), "Couloirs d`eau2"
Marcienne Martin (FR), "Couloirs d`eau3"Marcienne Martin (FR), "Couloirs d`eau4"Marcienne Martin (FR), "Couloirs d`eau5"Marcienne Martin (FR), "Isabelle1"
Marcienne Martin (FR), "Isabelle2"Marcienne Martin (FR), "Isabelle3"Marcienne Martin (FR), "Isabelle4"Marcienne Martin (FR), "Isabelle5"
Marcienne Martin (FR), "Maison encr,e1"Marcienne Martin (FR), "Maison encr,e2"Marcienne Martin (FR), "Maison encr,e3"Marcienne Martin (FR), "Maison encr,e4"
Marcienne Martin (FR), "Maison encr,e5"Marcienne Martin (FR), "Red Window1"Marcienne Martin (FR), "Red Window2"Marcienne Martin (FR), "Red Window3"
Marcienne Martin (FR), "Red Window4"Marcienne Martin (FR), "Red Window5"