MIRCEA BOCHIS
Maramures
HOME ABOUT PAINTINGS SCULPTURES FILMS FICT-2015 NEWS CONTACT
CASELE DIN MARAMUREŞ


LOUER C`EST RESTER LIBRE...aşa spunea un text pe care l-am văzut la Paris cu mulţi ani în urmă, adică a închiria te face să rămâi liber, nu te leagă de nimic, nu te obligă la nimic, nu ţi se cere nimic, este avantajul imens care ţi-l oferă o casă în chirie. Sunt deci două feluri de case (cred), case pe care le faci să ,,oferi” libertate altora (case pe care le dai în chirie) şi case pe care le faci pentru tine care de data asta nu îţi mai oferă libertate, îţi oferă în schimb un punct de plecare şi unul de sosire. Ce poţi să faci dacă de multe ori libertatea poate să fie definită prin lipsa totală de ataşament faţă de lucruri, faţă de spaţii prin care treci, faţă de oraşe, ţări, continente? Poate o casă care o faci pentru tine să-ţi ia toate aceste plăceri de a te simţi acasă oriunde şi în acelaşi timp nicăieri? Cred că da, casa pe care o faci pentru tine o faci tocmai ca să te ţină pe loc iar după ce ai făcut-o îţi dai seama că nu ţi-a răpit nimic din iluziile de libertate pe care le aveai înainte când nu aveai nimic .

Cam aşa s-a întâmplat cu mine când m-am întâlnit cu Maramureşul. Maramureşul (unde locuiesc) este singurul loc din Europa nepoluat de toate avantajele pe care le oferă tehnologia. Este un colţ de rai din care nu mai pleci, natura îţi oferă peisaje pe care când le vezi îţi dai seama că ai o imaginaţie săracă la capitolul peisaj şi la tot ce înseamnă natură.

În mijlocul acestor peisaje mirifice găseşti casele din Maramureş, sunt case din lemn perfect integrate în peisaj fără să facă nici un fel de violentare a naturii. Este un fel de ,,hand art” în care lemnul din natură rămâne tot lemn, dar se transformă în altceva iar acel altceva este o casă. Casele vechi de lemn din Maramureş au exact atât spaţiu cât ai nevoie să trăieşti, nu este nimic făcut în plus dar nici în minus, nu exista obiecte inutile, fiecare lucru are un rost, are un sens. Niciuna dintre aceste case vechi de lemn nu este făcută pentru chirie pentru că acest lucru le-ar face să-şi piardă sensul pentru care au fost făcute. Cred că unul din rosturile pentru care sunt făcute este acela de a păstra viaţa şi de a o perpetua. Este foarte greu să faci o descriere exactă cu toate sensurile şi sentimentele pe care le pot provoca casele din Maramureş. Am ataşat acestui manifesto câteva fotografii cu casele vechi de lemn din Maramureş. Se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte, aşa este, priviţi-le. De ce v-am povestit toate aceste lucruri? Pentru ca sunt case pe cale de dispariţie, nu cred că mâine şi nici anul viitor, dar ,,progresul” ajunge şi aici iar acest lucru pentru ele este mortal dacă nu se intervine puţin asupra lui.

Cred că acest progres nu ar trebui să le distrugă ci să le conserve şi să le păstreze aşa cum sunt instaurând un turism al spaţiilor de altă dată . Ce vreau eu de la voi? faceţi cât mai multe MAIL-ART-uri, LETTER-POEME, filme experimentale dedicate acestor bijuterii de arhitectură tradiţională, iar eu voi face cu lucrările voastre expoziţii prin care voi încerca sensibilizarea opiniei publice legată de importanţa salvării vechilor case din Maramureş. Dacă vreţi puteţi considera aceste viitoare expoziţii ca un fel de manifeste pentru pace şi pentru normalitate în lume, pentru că propunerile voastre sunt păstrarea unui patrimoniu care poate să fie mondial şi nu pentru distrugere. Trimiteţi toate lucrările voastre pe cunoscuta mea adresă:

MIRCEA BOCHIŞ
PO. BOX 15
BAIA SPRIE (MEDIO MONTE)
435100 MARAMUREŞ, ROMANIA.

Pentru MAIL-ART folosiţi format carte poştală, orice tehnică. Pentru LETTER-POEME formatul ideal este A4, iar pentru filmele experimentale o lungime de 5 minute cred că este suficientă.

Toate lucrările sosite de la voi le voi dona la sfârşitul anului 2016 unui muzeu de artă contemporană din lume care le va solicita şi va dori să le aibă în colecţie, evident după ce voi epuiza seriile de expoziţii propuse. Toate lucrările sosite de la voi vor figura pe site-ul meu www.bochis.ro . Trimiteţi toate lucrările până la sfârşitul lui mai 2016, cât mai multe, enorm de multe, toate vor fi expuse şi poate la vară veniţi în Maramureş să vedeţi ce văd eu zilnic, aceste case din Maramureş cu peisajele lor fantastice pentru care am rămas aici şi nu la Paris.

Mircea Bochiş
mirceabochis@adslexpress.ro

  

HOUSES OF MARAMUREŞ


LOUER, C’EST RESTER LIBRE ... according to a text I read at Paris, several years ago, i.e. renting helps you remain free, it does not bind you of anything, it does not compel you to anything, you are not required to do anything, it is the enormous advantage provided by a rented house. Consequently, there are two types of houses (I believe), the houses you prepare to „provide” freedom to other persons (houses you rent) and houses that you prepare for yourself but which do not provide you anymore freedom, instead they give you a point of departure and of arrival. What could you do if many times, freedom may be defined by a total lack of attachment to things, places you pass by, to cities, countries, continents? May a house that you prepare for yourself take away the pleasure of feeling at home anywhere and, at the same time, nowhere? I think it does, the house you choose for yourself, you choose it expressly to keep you in one place and after you chose it, you realize it did not steal any of the illusions of freedom that you had when you did not have anything.

I experienced something similar when I came across the Maramureş region. Maramureş (where I live) is the only European place uncontaminated of all advantages provided by the technology. It is a little paradise you do not want to leave from, the nature makes you be the witness of landscapes that after you see, you realize that you have a poor imagination when it comes to picturing landscapes and nature.

Among all these breathtaking landscapes you can see the houses of Maramureş, wooden houses perfectly fitting the landscape without damaging the nature. It is a sort of “hand art” where the wood of the nature remains wood, but it changes into the thing called house. The old wooden houses of Maramureş have exactly the space you need to live in, nothing made in addition or less, there are no useless objects, each thing being made with a purpose, a meaning. None of these old wooden houses is built to be rented because this would make them loose the purpose why they were erected. I think that one of the purposes they were built is to preserve life and to perpetuate it. It is very difficult to make an accurate description with all meanings and feelings transfused by the houses of Maramureş. I attached to this manifesto several pictures with the old wooden houses of Maramureş. It is said that a picture is worth a thousand words, so, just look at them. Why have I shared with you all these? Because this type of houses are about to disappear, but not tomorrow or next year, but the “progress” will eventually influence this place and it will be fatal for them, if it is not controlled a bit.

I believe this progress should not destroy but preserve and keep them as they are, instituting a tourism program of the ancient places. What do I expect from you? You should create as many MAIL-ARTS, LETTER-POEMS, experimental films dedicated to these exceptional symbols of traditional architecture, while I will organize exhibitions with your works by which I will try to raise public awareness concerning the importance of saving the old houses of Maramureş. If you choose, you may consider these future exhibitions a kind of manifestos for peace and for normality in the world, because your proposals plead for the preservation of almost a world heritage and not for its disappearance. Please, send your works on the well-known address:

MIRCEA BOCHIŞ
PO. BOX 15
BAIA SPRIE (MEDIO MONTE)
435100 MARAMUREŞ, ROMANIA.

For MAIL-ART, use the postcard format, any technique. For LETTER-POEMS, the ideal format is A4, while for the experimental films a 5-minute length should be enough.

All works received from you will be donated at the end 2016 to a museum of contemporary art from this world that will request them and want to have them in their collection, obviously after I will finish organizing the series of exhibitions I planned. All works received will be posted on www.bochis.ro. Send all your works till the end of May 2016, as many as possible, lots of them, all will be exhibited and maybe, next summer, you will come and visit Maramureş in order to witness what I get to see every day, these houses of Maramureş surrounded by their amazing landscapes for which I decided to live here and not in Paris.

Mircea Bochiş
mirceabochis@adslexpress.ro

01 Fila de basm- Rastoci110720114172012-07-16-55821.01.2015 113
21.01.2015 118Budesti - Breb 18 febr. 2015 458Budesti - Breb 18 febr. 2015 461Budesti - Breb 18 febr. 2015 465
Budesti - Breb 18 febr. 2015 476Budesti - Breb 18 febr. 2015 503Budesti - Breb 18 febr. 2015 506Budesti - Breb 18 febr. 2015 528
Budesti - Breb 18 febr. 2015 537Budesti - Breb 18 febr. 2015 539Budesti - Breb 18 febr. 2015 541Budesti - Breb 18 febr. 2015 565
Budesti - Breb 18 febr. 2015 584Budesti - Breb 18 febr. 2015 585Budesti - Breb 18 febr. 2015 591Budesti - Breb 18 febr. 2015 594
Budesti - Breb 18 febr. 2015 596Budesti - Breb 18 febr. 2015 598Budesti - Breb 18 febr. 2015 599Budesti - Breb 18 febr. 2015 601
Budesti - Breb 18 febr. 2015 603Budesti - Breb 18 febr. 2015 613Budesti - Breb 18 febr. 2015 614Budesti - Breb 18 febr. 2015 621
Budesti - Breb 18 febr. 2015 625Budesti - Breb 18 febr. 2015 626Budesti - Breb 18 febr. 2015 651Budesti - Breb 18 febr. 2015 653
Budesti - Breb 18 febr. 2015 674Budesti - Breb 18 febr. 2015 680Budesti - Breb 18 febr. 2015 696Budesti - Breb 18 febr. 2015 730
Budesti - Breb 18 febr. 2015 742Budesti - Breb 18 febr. 2015 749Budesti - Breb 18 febr. 2015 757Casa de paie - Preluca Noua 005
Casa de paie - Preluca Noua 011Casa de paie - Preluca Noua 020Casa de paie - Preluca Noua 023Casa de paie - Preluca Noua 046
Casa de paie - Preluca Noua 051Casa de paie - Preluca Noua 070Casa de paie - Preluca Noua 074Casa de paie - Preluca Noua 107
Casa de paie - Preluca Noua 112Casa de paie - Preluca Noua 124Casa de paie - Preluca Noua 126Casa de paie - Preluca Noua 136
DSC_0074DSC_0075DSC_0076DSC_0077
DSC_0084DSC_0093DSC_0094DSC_0116
DSC_0122DSC_0124DSC_0126DSC_0151
DSC_0168DSC_0204DSC_0212DSC_0214
DSC_0216DSC_0272DSC_0289DSC_0323
DSC_0327DSC_0332Untitledbreb 001
breb 002breb 017breb 018breb 019
breb 020breb 023